Czasopismo „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” (DOI: 10.14746/i; ISSN: 1731-450X; E-ISSN: 2720-040X) jest półrocznikiem o profilu naukowym, o międzynarodowym charakterze i zasięgu, indeksowanym w bazach takich jak SCOPUS, ERIH PLUS, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL czy PKP INDEX. Zgodnie z aktualną listą zamieszczoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wskaźnik oceny czasopisma wynosi 100 punktów. Prace zamieszczane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons (CC BY 4.0). Na łamach „Images” można znaleźć teksty w języku polskim i angielskim. Każdy numer czasopisma poświęcony jest jednemu monograficznemu tematowi, posiada również dział Varia, w którym publikowane są teksty niezwiązane bezpośrednio z jego motywem przewodnim. Głównym polem zainteresowań Redakcji są zjawiska związane z kulturą audiowizualną – filmem, telewizją, nowymi mediami, grami wideo czy fotografią. Pismo znane jest z wyrazistej warstwy estetycznej, która idzie w parze ze starannością edytorską. Poza samymi artykułami w każdym tomie zamieszczane są galerie prac wizualnych (np. fotografii, grafik czy plakatów).

Archiwizacja

Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.

The Initiative for Open Citations I4OC

Czasopismo „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

Zakres i zasięg czasopisma naukowego

„Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” ma na celu publikowanie oraz upowszechnianie badań dotyczących szeroko pojętej kultury audiowizualnej. Wśród zagadnień podejmowanych na łamach czasopisma znajduje się refleksja na temat filmu, telewizji oraz nowych mediów (w tym gier wideo), sztuk performatywnych, teatru i fotografii – ich wzajemnego oddziaływania na siebie oraz funkcjonowania w rzeczywistości społecznej. Na łamach „Images” znaleźć można teksty nadesłane zarówno przez polskich, jak i zagranicznych badaczy. Zespół redakcyjny akceptuje teksty w języku polskim i angielskim. Każdy numer czasopisma publikowany jest jednocześnie w wolnym dostępie na platformie PRESSto oraz w formie drukowanej.

Polityka antyplagiatowa

Aby zapewnić oryginalność i wysoką jakość publikowanych artykułów, czasopismo stosuje najnowsze procedury ich oceniania, korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate. System umożliwia identyfikację podobieństw tekstu, porównując go z publikacjami dostępnymi w Internecie i indeksowanych bazach danych oraz wskazując źródła fragmentów. Prace, w których stwierdzone zostaną zapożyczenia od innych autorów niewłaściwie cytowane lub plagiatowane, będą odrzucane przez redakcję, zaś naruszenie praw autorskich, albo dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora. W przypadku stwierdzenia plagiatu w opublikowanej pracy, Redakcja wycofa tekst i zamieści informację na ten temat na stronie internetowej czasopisma i/lub w wersji drukowanej.

Polityka otwartego dostępu i finansowanie

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty i bezpłatny dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z ideą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyspieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja nie pobiera od autorów tekstów opłat za zgłoszenie artykułu ani nie oferuje finansowej gratyfikacji za przyjęcie materiału do druku i jego późniejszą publikację. Działalność czasopisma jest finansowana ze środków Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Adam Mickiewicz University, Faculty of Polish and Classical Philology), a w ostatnim czasie również dzięki pomocy de minimis w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (nr rejestracyjny wniosku: RCN/SP/0061/2021/1).

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” publikowane jest od 2003 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. U swojego zarania ukazywało się w Collegium Europaeum Gnesnense, ale już po sześciu latach istnienia przejęte zostało przez Katedrę Filmu, Telewizji i Nowym Mediów (dziś Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych). Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma, (w latach 2003-2012) był prof. zw. dr hab. Marek Hendrykowski, twórca wzmiankowanej Katedry i Instytutu oraz powiązanego z nimi kierunku studiów (filmoznawstwo i kultura mediów). Redagowanie pisma stanowi ważny element działalności pracowników Instytutu. Obecnie (od 2012 roku) funkcję redaktora naczelnego pełni prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak. Edytorem czasopisma jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych. Od 2009 roku wszystkie numery czasopisma archiwizowane są i udostępniane za pośrednictwem strony internetowej pressto.amu.edu.pl.

Proces recenzji: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/review

Lista recenzentów: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/reviewers

Zasady etyki: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/ethics

Prawa autorskie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/copyright

 

 

Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych


Redaktor senior

prof. dr hab. Marek Hendrykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych


Członkowie redakcji

dr Patrycja Rojek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

dr Joanna Pigulak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych


Asystent redakcji

lic. Mateusz Drewniak

Michael Brooke, British Film Institute, London, Wielka Brytania

prof. Petr Mareš, Charles University, Prague, Czechia

prof. Aleksander W. Mikołajczak, Adam Mickiewicz University, Poznań, Polska

dr Anna Osmólska-Mętrak, Univeristy of Warsaw, Polska

prof. Ewa Szczęsna, University of Warsaw, Polska

prof. Yuri Tsivian, University of Chicago, Stany Zjednoczone

prof. Ginette Vincendeau, King’s College, London, Wielka Brytania

Janusz Zaorski, Polska

dr Anna Zarychta, The Polish National Film, Television and Theatre School, Łódź, Polska

prof. Wojciech Marczewski, Wajda School, Warsaw, Polska

Naum Klejman, Niemcy

Michał Chaciński, Polska

prof. Maciej Drygas, The Polish National Film, Television and Theatre School, Polska

prof. Robert Gliński, The Polish National Film, Television and Theatre School, Polska

prof. Claudia Gorbman, University of Washington, Watykan

prof. Małgorzata Hendrykowska, Adam Mickiewicz University, Poznań, Polska

prof. Roger Horrocks, Univeristy of Auckland, Stany Zjednoczone

Shirley Horrocks, Stany Zjednoczone

prof. Kazimierz Karabasz, The Polish National Film, Television and Theatre School, Łódź, Polska

prof. Lidia Zoon, The Polish National Film, Television and Theatre School, Łódź, Polska

IMAGES

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Collegium Maius

ul. Fredry 10

61-701 Poznań

 

Główna osoba do kontaktu:

dr Joanna Pigulak, UAM

Tel. +48 61 829 46 68

joanna.pigulak@amu.edu.pl

Numer bieżący
35 (44) 2023
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
MEiN: 100
ISSN 1731-450X
Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
e-ISSN 2720-040X