Numer 2 (4) 2021
Redaktorzy: Wacław Rapak, Joanna Graca, Ewelina Suszek, Katarzyna Górowska, Wioletta Jachym
Spis treści
Strony
Pobierz
Tomasz Sumara
Kampania wyborcza partii politycznych do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.5570
1 – 26
PDF

Słowa kluczowe

wybory |partie polityczne |Sejm Ustawodawczy |kampanie

Streszczenie

Artykuł przedstawia tematykę kampanii wyborczej partii politycznych do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. Koncentruje się na przebiegu akcji wyborczej. Dla formacji politycznych wybory stanowiły nie tylko test zaufania społecznego, ale były także miernikiem układu sił politycznych w społeczeństwie.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Rzeszowski

Antonina Kurtok
Specyfika „nowego opowiadania bośniackiego” na przykładzie utworów ze zbioru Tajna džema od malina Karima Zaimovicia
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.5568
27 – 44
PDF

Słowa kluczowe

opowiadanie |literatura bośniacko-hercegowińska |pripovijetka |Karim Zaimović |nowelistyczna Bośnia

Streszczenie

Artykuł stanowi próbę nakreślenia specyfiki „nowego opowiadania bośniackiego” w oparciu o analizę utworów Karima Zaimovicia zgromadzonych w zbiorze Tajna džema od malina. W szkicu syntetycznie przybliżono nową generację prozaików nawiązującą wyraźnie do dziedzictwa „nowelistycznej Bośni” (J. Kršić). Pokolenie Zaimovicia, które zdominowało literacką scenę Bośni i Hercegowiny w ostatnim dziesięcioleciu XX w. i na początku wieku XXI, połączyła motywacja twórcza zrodzona na gruncie wspólnych doświadczeń, stanowiąca reakcję na koszmar wojny. W tekście krótko scharakteryzowano „nową nowelistyczną Bośnię”, uwypuklając ogromną tradycję opowiadania w tamtejszej literaturze. Opowiadanie uznawane jest za najważniejszy i najbardziej ceniony gatunek, który swym znaczeniem daleko wykroczył poza granice czysto literackie — odgrywał i odgrywa on bowiem istotną rolę w kontekście kulturowym, społecznym, politycznym oraz ideologicznym. W toku wywodu wykazano, iż opowiadania Zaimovicia na tle pisarstwa (anty)wojennego wyróżnia zaadaptowany ze sztuki komiksowej sposób konstruowania scen składających się na całość opowieści, obecność elementów fantastycznych, znanych z twórczości „borgesowców”, jak również charakterystyczny, humorystyczny styl — z otaczającym absurdem wojny autor rozprawia się przy pomocy groteski i satyry, zaś sarajewską apokalipsę opisuje, stosując liczne metafory i alegorie. Utworów Zaimovicia nie moża jednakże traktować jako przykład modelowy czy też najbardziej reprezentatywny, przy czym to właśnie ich nieszablonowość w ujęciu tematu i nowatorstwo strukturalno-kompozycyjne sprawiły, iż zyskały one miano kultowych. Okoliczności powstania opowiadań, a przede wszystkim los młodego pisarza sprawiły, iż stał się on tragicznym symbolem dramatu wojny w Bośni i Hercegowinie.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Anna Kisiel
“Her Body Islanded” Corporeal Resistance in Margaret Atwood’s The Edible Woman
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.5567
45 – 54
PDF

Słowa kluczowe

feminism |Margaret Atwood |feminity |becoming |abject |protest

Streszczenie

Marian MacAlpin, the protagonist of Margaret Atwood’s The Edible Woman, is a “marvellously normal” (Atwood 207) young woman. However, at one point—coinciding with the acceptance of her partner’s marriage proposal—something goes utterly wrong. Her body, in an act of revolt, refuses to accept more and more food; it becomes an increasingly independent, as if exterior entity. While trying to fight off this impenetrable rebellion, Marian comes to face social norms she is supposed to comply with as a woman, finding them indeed indigestible. Written in 1965 and published in 1969, The Edible Woman touches upon issues that are still relevant for the contemporary reader. This article examines Margaret Atwood’s novel within the framework indebted to the recent shift of feminist studies towards fragility: a notion that no longer has to entail mere passivity or surrender. Aiming at an exploration of the theme of a fragile corporeal protest, this article juxtaposes the revolt of Marian’s body with such tropes and categories as fluidity and containment, abjection, agency, and becoming in order to trace the dual nature of corporeal resistance presented in the novel.


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia WSB

Zuzanna Hanuszewicz
Czy obrzęd dziadów rzeczywiście wywodzi się od staropruskiej „uczty kozła”? Próba rozstrzygnięcia nieścisłości związanych z Mickiewiczowską wizją rodowodu obrzędu dziadów
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.5566
55 – 67
PDF

Słowa kluczowe

Adam Mickiewicz |Dziady |„uczta kozła” |religia dawnych Prusów

Streszczenie

W drugiej redakcji przedmowy do Dziadów części drugiej Mickiewicz wspomniał o odległej genezie obrzędu dziadów, który według romantycznego poety, w czasach pogańskich określano mianem „uczty kozła”. Informacje na temat staropruskiej ceremonii poświęcenia kozła pozyskiwał wieszcz za pośrednictwem Kroniki Pruskiej Szymona Grunaua. Dotychczas badacze sądzili głównie, że w taki sposób chciał nawiązać do antyku — „ucztę kozła” skojarzył z pieśnią kozła, a więc z początkami tragedii greckiej. Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie, jaką uroczystością jest „uczta kozła” oraz ustalenie, czy rzeczywiście da się ją utożsamić z obrzędem dziadów.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Sergiusz Łuczak,
Wioletta Jachym
Jakość informacji w bibliograficznych bazach danych
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.5569
68 – 83
PDF

Słowa kluczowe

cytowanie |Impact Factor |CiteScore |Web of Science |Scopus

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza jakości informacji zawartych w bibliograficznych bazach danych Web of Science oraz Scopus. W wyniku przeprowadzonych badań wskazano, iż z powodu błędów występujących w analizowanych bazach często zdarzają się przypadki znacznego zaniżenia wartości parametrów bibliometrycznych. W ekstremalnych przypadkach błąd względny danego parametru przekracza kilkadziesiąt procent — dotyczy to zarówno indywidualnych autorów, jak i całych czasopism naukowych. Niniejsze opracowanie przedstawia omówienie źródeł błędów w bibliograficznych bazach danych oraz metody ich efektywnego wyszukiwania i korekty.


INFORMACJE O AUTORACH


Sergiusz Łuczak
Politechnika Warszawska


Wioletta Jachym
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Piotr Boruch
Problem obiektywizmu przekazów medialnych a paski informacyjne publikowane w głównych serwisach informacyjnych Polsatu i TVP
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.5112
84 – 94
PDF

Słowa kluczowe

język |etyka |telewizja |paski |obiektywizm

Streszczenie

Artykuł zawiera wyniki analizy pasków informacyjnych publikowanych w głównych wydaniach serwisu Wydarzenia emitowanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających wybory do polskiego parlamentu w 2019 roku. Badanie wykazało, w jakim stopniu użyty w komunikatach język służył funkcji deskryptywnej, w jakim zaś — perswazyjnej. W analizowanym czasie ponad połowa tekstów zapowiadających materiały reporterskie nie miała na celu wpływanie na odbiór opisywanych w materiałach wydarzeń. Rezultaty przedstawiono w kontekście krytycznej oceny Wiadomości TVP zawartej w sprawozdaniu Rady Języka Polskiego z 2018 roku. Rozważania autora dopełnia refleksja dotycząca trudności związanych ze spełnieniem oczekiwania odbiorców środków masowego przekazu względem zachowania przez dziennikarzy obiektywizmu podczas tworzenia tekstów medialnych.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Karolina Bożek-Zuber
Stereotyp Australii w oczach studentów Uniwersytetu Warszawskiego (na podstawie badań ankietowych)
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.5113
95 – 110
PDF

Słowa kluczowe

stereotyp |Australia

Streszczenie

Praca stanowi część badań nad stereotypem Australii, opartych na analizie bazy materiałowej złożonej z trojakiego typu danych: systemowych (S), ankietowych (A) i tekstowych (T). Podstawą artykułu są uzyskane w stuosobowej grupie polskich studentów dane ankietowe, które poddano analizie jakościowej i ilościowej, aby sprawdzić, jakie cechy są najsilniej stabilizowane w stereotypie tego kontynentu.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dariusz Vasina
Kartki z podróży. Wenecja w listopadzie
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6486
111 – 122
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
e-ISSN 2657-8972
33-100 Tarnów