Niezrealizowane, niesfinalizowane, niedokończone
Redaktor: Agnieszka Ścibior
Spis treści
Strony
Pobierz
Jakub Kubiczek,
Adrian Pietrzyk
Wydarzenia sportowe jako cele podróży kibiców piłki nożnej
7 – 23
PDF

Słowa kluczowe

turystyka |turystyka wydarzeń sportowych |turystyka sportowa |turystyka eventowa |kibice piłkarscy

Streszczenie

Postępująca globalizacja implikuje dynamicznie postępujące zmiany uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Pod wpływem różnokierunkowych impulsów otoczenia międzynarodowego znajduje się również rynek usług turystycznych, który jest kształtowany przez determinanty nie tylko krajowe, ale również te mniejszego zasięgu: regionalne i lokalne...


INFORMACJE O AUTORACH


Jakub Kubiczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Adrian Pietrzyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ivanna Chaikovska
Zróżnicowanie poziomu bezpieczeństwa polskich banków giełdowych w latach 2015–2019 w świetle badania grup kwartylowych banków
25 – 48
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo ekonomiczne |bank |kapitał własny |płynność |dźwignia finansowa |kredyty zagrożone |bufory kapitałowe

Streszczenie

Bezpieczeństwo stanowi szczególne uwarunkowanie działalności każdego podmiotu gospodarczego, w szczególności banków jako instytucji zaufania publicznego. Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa jest kluczowym wymogiem w działalności banków, który powinien być osiągnięty poprzez zmniejszenie poziomu ryzyka i zwiększenie poziomu zaufania ze strony klientów i społeczeństwa...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jan Kluza
Ustalanie strony podmiotowej i czasu popełnienia w przypadku przestępstwa kradzieży
49 – 68
PDF

Słowa kluczowe

strona podmiotowa |psychika |wyjaśnienia |kradzież

Streszczenie

Kradzież cudzej rzeczy ruchomej stanowi czyn zabroniony, charakteryzujący się tym, że w zależności od wartości rzeczy będącej przedmiotem czynności wykonawczej czyn ten będzie kwalifikowany bądź jako wykroczenie z art. 119 § 1 k.w., bądź jako przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. De lege lata...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Michał Kłusek
Deciding whether and how much to help – on justification of helping decisions
69 – 79
PDF

Słowa kluczowe

helping decisions |identifiability effect |intuitions |motivational readiness

Streszczenie

For a long time, experimental moral philosophers have been interested in mental processes underlying decisions to harm. Psychological mechanisms behind decisions to help received far less attention. This paper makes use of psychological research on identifiability effect to assess how justified different kinds of helping decisions are. The effect can be explained using the motivational readiness theory, which states that willingness to act is determined by an interaction of two components: Want and Expectancy. The former refers to desire of some sort and is the main driver of motivational readiness. The latter refers to subjective probability of attaining the object of Want. The ‘argument from what our intuitions track’ claims that whether a given moral belief is justified is affected by whether it responds to morally relevant factors. Research has shown that, in the case of helping decisions, only Want, but not Expectancy is predicted by negative affect, which in turn is predicted by the identifiability of the victim. Both components predict the decision to help identified victims, but only Want predicts the decision on the size of help. However, only Expectancy is a significant predictor of the decision to help statistical victims. I use two versions of the argument from what our intuitions track to make two claims: First, that our decisions to help statistical individuals are more justified than our decisions to help identified individuals; and, second, that our decisions on the size of help are less justified than our decisions whether to help at all.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marcin A. Klemenski
Jana Tworzyańskiego nieudana próba lokacji miasta Tworzjanowa na ziemi wschowskiej w 1730 r. – zarys problemu i edycja źródłowa przywileju lokacyjnego
81 – 95
PDF

Słowa kluczowe

August II Mocny |ziemia wschowska |lokacja miejska |Tworzjanów |edycja źródłowa

Streszczenie

Temat lokacji miejskich zawsze wzbudzał spore zainteresowanie historyków, czego dowodem są liczne rozprawy na temat początków danych miast, aktów lokacyjnych, jak również i polityki urbanistycznej wybranych władców czy też możnowładców...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jakub Krupa
(Nie)rozliczony – stan wojenny w dziennikach ogólnopolskich
97 – 110
PDF

Słowa kluczowe

stan wojenny |narracje prasowe |dyskurs

Streszczenie

Symbolika stanu wojennego jest wykorzystywana w dyskursie publicznym w celu porównania rzeczywistości obecnej, z tą z lat 1981–1983 – mimo faktu, że prawidłową datę jego wprowadzenia potrafi wskazać jedynie 44% badanych...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dominika Kuna
Czy dzieci są chronione? (Nie)zrealizowana idea praw dziecka a nowy typ podmiotowości dziecka w ujęciu Marii Szczepskiej-Pustkowskiej
111 – 128
PDF

Słowa kluczowe

prawa dziecka |dziecko |dzieciństwo |podmiotowość dziecka |rodzina

Streszczenie

Od zarania dziejów dorośli filozofowie próbowali nadać status dzieciństwu. Czynili to z pozycji dojrzałych myślicieli, odmiennie doświadczonych przez los, żyjących w różnych epokach. Spowodowało to, że obecnie rozważamy często sprzeczne teorie wychowania oraz kształtowania się młodego człowieka w społeczeństwie...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Michał Gliński
Niedokończone/nieskończone. Fragment romantyczny a Derrida
129 – 143
PDF

Słowa kluczowe

romantyzm |dekonstrukcja |fragment |dusza czująca |Derrida |rewizja romantyczna |parergon |widmontologia

Streszczenie

Wiele spośród dzieł romantycznych, także tych uznawanych dziś za najważniejsze, to teksty w różnym sensie niedokończone. Dowartościowanie fragmentu, urywka, notatki czy szkicu było w epoce wyrazem buntu wobec poetyki klasycystycznej; „cóż mogłoby ją rozbić skuteczniej, niż aplauz dla formy urywkowej, spontanicznej (...)?” pyta, w swojej książce poświęconej fragmentowi właśnie, Anna Kurska...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marcin Janosz
From Paternalism to Autonomy. The Evolution of Regulations Regarding the Patient’s Consent for Treatment in Polish Law
145 – 163
PDF

Słowa kluczowe

autonomy |patient |consent |medical law |history of law |criminal responsibility

Streszczenie

Marian Filar, in his reflections on the legal (criminal) responsibility of a physician, aptly highlighted several basic possibilities, stating that ‘a physician exposes himself to such a responsibility in three typical situations:
– when he does not treat, although he should,
– when he treats not the way he should,
– when he treats, although he shouldn’t.’


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Magdalena Knapek,
Urszula Malina
O zagadnieniach spójności wypowiedzi w schizofrenii
165 – 180
PDF

Słowa kluczowe

narracja |schizofrenia |schizofazja |kompetencja narracyjna |spójność narracji

Streszczenie

Aby móc się prawidłowo rozwijać, zarówno w sferze psychofizycznej, jak i intelektualnej, człowiek będący istotą społeczną, potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi. Naśladując i dokonując interakcji nabywa wiedzę o świecie, ogólnie przyjętych normach i elementarnych zasadach funkcjonowania, czy wreszcie o samym sobie. Porozumienie, a więc udział w procesie polegającym na nadawaniu komunikatów, które następnie zinterpretowane zostaną przez odbiorcę, a także rozumieniu informacji zwrotnych, stanowi jeden z głównych warunków współtworzenia społeczeństwa...


INFORMACJE O AUTORACH


Magdalena Knapek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Urszula Malina
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dominika Gałus
Technologia blockchain w bankowości – teraźniejszość i potencjalne szanse rozwoju
181 – 196
PDF

Słowa kluczowe

technologia blockchain |bankowość |trwały nośnik |tokenizacja

Streszczenie

Stosowanie nowych technologii w toku świadczenia usług na rynku bankowym w ciągu ostatnich lat nabrało nowego znaczenia oraz coraz częściej stanowi jeden z głównych elementów uwzględnianych przez przedsiębiorstwa, a zwłaszcza banki, przy opracowywaniu długoterminowych strategii funkcjonowania na rynku. Dostrzeżenie, również na skutek lockdownu spowodowanego wystąpieniem pandemii wirusa Covid-SARS-2, potencjału, czy wręcz konieczności implementowania nowoczesnych rozwiązań w ramach oferowanych przez banki usług, skutkuje z jednej strony pojawianiem się coraz większej liczby start-upów, które oferują innowacyjne rozwiązania w zakresie usług dotyczących sektora finansowego, z drugiej zaś – coraz większym zainteresowaniem banków w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie tradycyjnej działalności banków...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Kula
Quasi-sumienie organizacji jako niesfinalizowane dzieło zarządzania
197 – 214
PDF

Słowa kluczowe

wartości |zarządzanie |organizacja |sumienie |przywództwo |kultura

Streszczenie

Sumienie jest zjawiskiem, którego powiązania z teoriami zarządzania wydają się być niedostatecznie zaakcentowane. Jednakże zapoznając się z ideami oraz zagadnieniami nauk zarządzania, a także jego istotą, jesteśmy w stanie zauważyć jak bliska tej nauce jest ta osobliwość. W dzisiejszych czasach członkowie wielu środowisk, jak i całych społeczeństw, przyznają większości organizacji prawa oraz przywileje, jakie zazwyczaj udzielane były jednostkom wchodzącym w skład danych społeczności. Zaczęto je określać osobami lub osobowościami prawnymi...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Iga Kleszczyńska
Analiza preferencyjnej umowy handlowej UE-Mercosur. Szanse i zagrożenia
215 – 229
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska |Komisja Europejska |Mercosur |wolny handel |liberalizacja

Streszczenie

Wolny handel i gospodarki rynkowe pozostają nieodłącznymi elementami liberalnego porządku świata, stworzonego po zakończeniu II wojny światowej. Choć niektóre idee systemu skupione wokół Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników pozostają niezachwiane, stosunek do liberalizacji handlu staje się coraz bardziej problematyczny. Obok powracających praktyk protekcjonistycznych, współcześnie objawiają się również liczne problemy instytucjonalne odnoszące się do zasad i wartości skupionych wokół Światowej Organizacji Handlu...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pobierz cały numer
1 – 230
PDF