Rzeczywistość przepełniona jest konfliktami, sporami, niesnaskami, nieporozumieniami – określić ją można jako swoistą sieć skomplikowanych zjawisk, które – niekiedy w sposób niezwykle ostry – antagonizują zbiorowości i jednostki. Te relacje, aczkolwiek niejednokrotnie stanowią zarzewie międzynarodowych incydentów, mają ogromny wpływ także na funkcjonowanie jednostek, ich dobrostan, umiejętność współistnienia w społeczności. Słusznie pisał Baudrillard, że „nasze życie […] toczy się w tego rodzaju bańce, w tej kryształowej kuli, w której zamknięto postacie zaludniające świat Hieronima Boscha”, a każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ciasna staje się owa Baudrillardowska bańka, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby przekazy medialne i social media. Czy więc żyjemy w świecie ustawicznego skonfliktowania, jesteśmy uczestnikami lub widzami sporów i waśni? Jaki wpływ wywierają podobne zjawiska na jednostki i grupy? W jakim stopniu jesteśmy tylko widzami, a w jakim partycypujemy w incydentach, jesteśmy ich sprawcami lub ofiarami? Organizatorzy konferencji proponują więc naukowy namysł nad zagadnieniami takimi jak m.in.:

język sporu, retoryka konfliktu; konflikty polityczne; konflikty lokalne, spory międzynarodowe; konflikty militarne; konflikty etniczne; konflikty tożsamościowe; konflikty religijne; finanse i ekonomia; spory prawne; kultura a konflikt; artystyczne ujęcia sporów i skandali (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki plastyczne)
konflikty dawniej i dziś; konflikt jako zagrożenie; konflikty rodzinne i pokoleniowe; media i media społecznościowe a konflikty (zjawiska w social mediach) psychologiczne aspekty i podłoża konfliktów; spory społeczne, ruchy społecznościowe, wolnościowe, emancypacyjne; sprzeciw wobec władzy, władza a społeczeństwo; sztuka a spory artystyczne, społeczne, prawa autorskie; celebrytyzm; antagonizmy; skonfliktowanie jednostkowe; historia – słynne spory, skandale, waśnie; COVID19 – pandemia a konflikty; edukacja wobec konfliktów; dydaktyka i pedagogika.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ksw.ekonferencja@gmail.com mija 24 stycznia 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „imię nazwisko, tytuł referatu” i zawierający:
abstrakt (max. 600 słów);
notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://kswekonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)