Ogólnopolska konferencja naukowa "Fantastyka, fantazmaty, imaginaria"

12-13 grudnia 2020 roku

 

Organizatorzy:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,

Ośrodek Badawczy Facta Ficta,

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

dr Natalia Sanżarewska-Chmiel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

mgr Adrianna Michno (Uniwersytet Wrocławski)

mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

 

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myśli się w różnych kontekstach estetycznych, a także jako o rozmaitych dziedzinach, takich jak literatura, film, malarstwo, komiks, serial, gry wideo, a nawet twórczość dla młodszych adresatów czy muzyka. Co więcej, obecny sposób pojmowania czy postrzegania ma dość płynny i niejednoznaczny charakter, a skoro tak, to wciąż problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę fantastyczności. Z tego też względu organizatorzy konferencji zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką m.in. w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych i opisanych nurtów bądź zjawisk, proponując – choć niewyłącznie – tematykę taką, jak: kultura i fantastyka; media i fantastyka (film, serial, literatura, komiks, gry wideo, gry RPG, LARP, muzyka, sztuki plastyczne); fantastyka, fantazmaty, imaginaria a social media; fantastyka w ujęciu historycznym; korzenie gatunkowe fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); fantastyczność a teorie literackie etc.; estetyki i konwencje; realizm magiczny; fantastyka grozy, horror; groza i gotycyzm; fantasy i fantastyka mitopoetyczna; science fiction, futurologia, fantomatyka; fantastyka postapokaliptyczna; fantastyka superbohaterska; fantastyka dla dzieci i młodzieży; fantastyka polska i światowa; krytyka literacka, życie literackie, festiwale i konwenty; fandom i aktywność fanów; nagrody za twórczość fantastyczną; franczyzy; twórcy fantastyki – celebryci, skandaliści, wizjonerzy; dyskursy społeczno-polityczne w fantastyce; płeć, cielesność i erotyka w fantastyce; fantastyka i tabu; fantastyka i religia; fantastyka i filozofia; mody i trendy w fantastyce; światotwórstwo fantastyczne; uniwersa; renarracje, transfikcja, rewwriting/ retelling - dumy i uprzedzenia w fantastyce; narracje transmedialne w fantastyce; archetypy i sztafaże fantastyczne; kontrowersja a fantastyka; fantastyka a psychologia i socjologia; czasopiśmiennictwo fantastyczne. Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

 

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ffi.konferencja@gmail.com mija 28 listopada 2020 roku.

Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.

Na pokrycie kosztów organizacyjnych przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

 

WAŻNE: abstrakty na konferencję zgłaszać można zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Szczegółowe informacje aktualizowane będą na stronie internetowej ffikonferencja.wordpress.com