Numer 14 (1/2017)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Redaktorzy: Bartłomiej Jałocha, Arkadiusz Nyzio
Spis treści
Strony
Pobierz
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - abstrakty
7 – 172
PDF
Marta Maślanka
Substytucja octanów allilowych nukleofilami fosforowymi oraz zawierającymi atom fosforu
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.14.01
173 – 186
PDF

Słowa kluczowe

związki wielofunkcyjne |chemia fosforoorganiczna |reakcja Mority-Baylisa-Hillmana |metody syntetyczne |karboaniony

Streszczenie

Celem projektu było zbadanie reaktywności wybranych octanów allilowych w substytucji nukleofilami fosforowymi lub karboanionami zawierającymi atom fosforu. W reakcji zastosowano fosforyn trietylowy, fosfonooctan trietylowy oraz metylenobisfosfonian tetraetylowy. Produktami były α,β-nienasycone estry zawierające grupę lub grupy fosfonianowe, dla których następnie przeprowadzono hydrolizę do form kwasowych z użyciem bromotrimetylosilanu. W wyniku tego otrzymano szereg związków wielofunkcyjnych, których struktury poddano charakterystyce technikami spektroskopowymi. W przypadku związków polikarboksylowych napotkano trudności z wydzieleniem oczekiwanych produktów.


INFORMACJE O AUTORZE

Politechnika Wrocławska
Anna Laska-Leśniewicz
Biomateriały stosowane w inżynierii tkankowej do regeneracji tkanek
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.14.02
187 – 196
PDF

Słowa kluczowe

polimery biodegradowalne |inżynieria tkankowa |biomateriały |rusztowania tkankowe |regeneracja tkanek

Streszczenie

Inżynieria tkankowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, rozwijającą się bardzo intensywnie w ostatnich kilkunastu latach. Nowe sposoby leczenia uszkodzonych tkanek i narządów są nieustannie poszukiwane. Rusztowania tkankowe do hodowli komórki pacjenta wydają się przełomowym rozwiązaniem, mającym ogromne możliwości wdrożeniowe w medycynie regeneracyjnej. Aktualnie bada się różnorodne porowate struktury wspierające adhezję, różnicowanie i proliferację komórek. Dobór odpowiedniego biomateriału, na którym będzie się rozwijać nowa tkanka pacjenta, jest jednym z kluczowych zagadnień w trakcie projektowania nowoczesnego rusztowania tkankowego i całego procesu leczenia. Spośród licznej grupy biomateriałów stosowanych do wytwarzania trójwymiarowych skafoldów na szczególną uwagę zasługują biodegradowalne polimery, takie jak polilaktyd (PLA), poliglikolid (PGA), kopolimer polilaktyd-glikolid (PLGA), polikaprolakton (PCL), chityna, kolagen oraz bioaktywna ceramika – trójfosforan wapnia (TCP) i hydroksyapatyt (HAp). Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przeglądu literaturowego dotyczącego biomateriałów wykorzystywanych do wytwarzania trójwymiarowych rusztowań tkankowych do hodowli komórkowej. Stosowane materiały podzielono na trzy grupy – polimery, ceramikę i metale – z uwzględnieniem aktualnie panujących trendów.


INFORMACJE O AUTORZE

Politechnika Łódzka
Pobierz cały numer
1 – 198
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3827
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2084-977X