Numer 5 (2/2012)
Redaktorzy: Anna Bogdali, Anna Sulima, Tomasz Wróbel
Spis treści
Strony
Pobierz
Krzysztof Nesterowicz
Research on the Effectiveness of Transferring Skills with the Use of e-Learning in the Precision of Blood Pressure Measurement Conducted by Pharmacists
7 – 17
PDF

Streszczenie

Internet technologies have fundamentally altered the technological and economic landscapes so radically that it is now possible to make quantum leaps in the use of technology for learning. Yet there is also a danger. If we focus too much on the technology itself and not enough on how well it is used, we will continue to fall short. But if we neglect the power of the Internet, we will never get off the ground. In the end, successful Internet-enabled learning, or „e-learning”, depends on building a strategy that optimizes the technology within an organizational culture that is ready and willing to use it.

E-learning systems have become important tools in the process of continuing education of pharmacists and other healthcare specialists. In Poland the continuing education of graduated pharmacists is obligatory in order to keep their professional license valid.2 Nowadays more than 70% of Polish professionally active pharmacists take part in courses carried out with the use of e-learning platforms.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Robert Sitarz,
Małgorzata Kolasińska-Bzoma,
Magdalena Skórzewska,
Wojciech P. Polkowski,
Ryszard Maciejewski
Cyklooksygenaza-2 i jej rola w kancerogenezie
19 – 39
PDF

Streszczenie

Cyklooksygenaza (ang. cyclooxygenase) uczestniczy w wielu ważnych fizjologicznych i patologicznych procesach w organizmie ludzkim i z tego powodu jest przedmiotem intensywnych prac badawczych. Cyklooksygenaza, zwana syntazą prostaglandyny H, jak również syntazą cyklicznego nadtlenku prostaglandynowego (PGHS), jest podstawowym enzymem katalizującym przemianę kwasu arachidonowego do prostaglandyn, prostacyklin i tromboksanów. W organizmie ludzkim występuje w postaci dwóch izoform – konstytutywnej cyklooksygenzy-1 (COX-1) i indukowanej cyklooksygenazy-2 (COX-2). Niedawno wykryto również istnienie trzeciej izoformy – cyklooksygenazy-3 (COX-3).


INFORMACJE O AUTORACH


Robert Sitarz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Holandia

Małgorzata Kolasińska-Bzoma
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Magdalena Skórzewska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wojciech P. Polkowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ryszard Maciejewski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Marta B. Kaczor
Zmiany zachodzące w organizmie płazów pod wpływem jonów ołowiu
41 – 55
PDF

Streszczenie

Ołów należy do grupy metali ciężkich niemających znaczenia w prawidłowym przebiegu procesów metabolicznych w komórce. Jest uważany przez badaczy (biologów, chemików i lekarzy klinicystów) za jedną z najbardziej niebezpiecznych trucizn. Do organizmów zarówno zwierzęcych, jak i ludzkich ołów może się przedostawać przez powłoki skórne oraz układ pokarmowy i oddechowy, z których niemalże w całości trafia do krwi, łącząc się z białkami osocza, i transportowany jest do wszystkich tkanek. Odkłada się w kościach i tkankach miękkich. Do narządów, które szczególnie narażone są na działanie ołowiu, należy zaliczyć wątrobę, nerki, szpik kostny oraz mózg. Bardzo niewielki procent z zaabsorbowanego ołowiu ulega wydaleniu.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Magdalena Łukasiewicz
Układy liposom-polimer jako nośniki białek zakotwiczonych przez GPI
57 – 75
PDF

Streszczenie

Od lat osiemdziesiątych XX wieku obserwuje się intensywny rozwój nowej dziedziny wiedzy zwanej technologią liposomalną. Bazuje ona na zastosowaniu liposomów, czyli lipidowych pęcherzyków o rozmiarach nanometrycznych, które mają zdolność do zamykania oraz transportu substancji biologicznie aktywnych. Badania ostatnich kilku dziesięcioleci pokazały, że liposomy stanowią idealny rodzaj nośników praktycznie dla każdego typu substancji, zarówno tych, które są rozpuszczalne w wodzie, jak i tych, które rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych (środowisko hydrofobowe). Od końca lat siedemdziesiątych zaczęto prowadzić badania nad zamykaniem, a następnie kontrolowanym dostarczaniem białek, w tym białek mających zdolność wiązania się z dwuwarstwą lipidową nośnika. To, co stanowi obecnie wyzwanie dla naukowców, to próby zwiększenia stopnia enkapsulacji białka w liposomie, a także wzrost stabilności układu, tak by móc go w przyszłości zastosować w medycynie i farmakologii. W tym celu projektuje się układy określane mianem layersome, czyli liposomy (zawierające substancję biologicznie aktywną, np. białko) otoczone jedną lub kilkoma warstwami polimeru. Kolejnym wyzwaniem, poza zoptymalizowaniem stabilności pęcherzyka liposomalnego, jest utrzymanie na wystarczającym, terapeutycznym poziomie aktywności enzymatycznej zamykanego białka.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katarzyna Szewczyk,
Walentyna Balwierz
Metody detekcji przerzutów komórek neuroblastoma do szpiku kostnego
77 – 85
PDF

Streszczenie

Neuroblastoma (NB) to jeden z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego (7–10%) i jednocześnie najczęstszy pozaczaszkowy guz lity tego wieku. Komórki nowotworowe tworzące tkankę guza wywodzą się z embrionalnych komórek nerwowych. Zmiany patologiczne powstają w tkankach współczulnego układu nerwowego, najczęściej w rdzeniu nadnerczy lub przykręgosłupowych zwojach nerwowych. Obraz kliniczny choroby jest bardzo zróżnicowany, od zlokalizowanej masy guza pierwotnego do postaci choroby z obecnością wielonarządowych przerzutów.


INFORMACJE O AUTORACH


Katarzyna Szewczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Walentyna Balwierz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ada Pałka
Matematyka w sztuce – anamorfoza
89 – 98
PDF

Streszczenie

W malarstwie anamorfoza oznacza wynaturzone rzutowanie albo zdeformowane przedstawienie kilku obrazów na płaszczyźnie, które jednak z pewnego punktu obserwacji okazuje się regularne i wykonane według właściwych proporcji. Nasuwają się pytania: Jaka zasada geometryczna opisuje te przekształcenia? Jak je sklasyfikować? Czy owe sztuczki perspektywiczne mają zastosowanie we współczesnym świecie? Na te oraz wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć matematyka, ukazując kolejny ścisły związek między nią a sztuką.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 100
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3827
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2084-977X