Numer 20 (1/2021)
Redaktorzy: Grzegorz Ptaszek, Jowita Guja, Dorota Żuchowska-Skiba, Tomasz Masłyk, Damian Gałuszka
Spis treści
Strony
Pobierz
Andrzej Radomski
Narzędzia cyfrowe do badania obrazów
DOI: https://doi.org/10.7494/human.2021.20.1.7
7 – 26
PDF

Słowa kluczowe

wizualizacja |obrazy |kultura wizualna |narzędzia cyfrowe |humanistyka cyfrowa |sztuczna inteligencja

Streszczenie

Głównym przedmiotem artykułu są narzędzia cyfrowe, za pomocą których można badać zdjęcia, filmy i multimedia. Autor twierdzi, że dotychczasowe metody nie nadają się do badania cyfrowej kultury ( przede wszystkim wizualnej, a zwłaszcza do badania dużych kolekcji danych – zwanych big data. Jest to związane z tym, że zostały one opracowane w celu badania tzw. tekstualnego świata. W artykule zostały zaprezentowane różne programy oraz uczenie maszynowe, za pomocą których można badać: a) cechy samych obrazów, jak i to co znajduje się na poszczególnych obrazach. Autor, na przykładzie, cyfrowej analizy dwóch filmów pokazuje możliwości poznawcze współczesnych technologii informatycznych – w tym również sztucznej inteligencji. Tego typu nowe badania obrazów zalicza do humanistyki cyfrowej.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Katarzyna Cieślak
Płeć społeczno-kulturowa jako kategoria różnicująca proces projektowy specjalistów User Experience
DOI: https://doi.org/10.7494/human.2021.20.1.27
27 – 46
PDF

Słowa kluczowe

płeć |user experience |interakcja człowiek-komputer |płeć społeczno-kulturowa

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest próbą osadzenia koncepcji płci społeczno-kulturowej w branży nowych technologii, a dokładniej jednym z ich działów - User Experience (UX). Problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie o to jak płeć społeczno-kulturowa różnicuje treści procesu projektowego UX? W celu pogłębienia tego tematu oraz poznania doświadczeń i wyobrażeń o kobiecości i męskości w projektach UX zastosowana została metoda badań jakościowych - wywiady pogłębione ze specjalistami User Experience. Z przeprowadzonych rozmów zostały wyodrębnione elementy, które różnicują projektowane (budowane) doświadczenia użytkowników pod względem ich płci (kolorystyka, układ treści, kształtów, zdjęć, grafik). W badaniach brały udział osoby, które zajmują się budowaniem User Experience w projektach aplikacji webowych i mobilnych.


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Anna Danuta Miotk
I tak w koło Macieju, czyli jak powstaje szum medialny
DOI: https://doi.org/10.7494/human.2021.20.1.47
47 – 60
PDF

Słowa kluczowe

szum medialny |ustanawianie agendy |gatekeeping |cechy newsa |dynamika mediów

Streszczenie

Szum medialny został zdefiniowany przez Petera Vastermana jako generowana przez media, wszechogarniająca fala wiadomości, wywołaną przez jedno określone wydarzenie i wzmocnioną przez samonapędzający się proces w ramach produkcji wiadomości przez media. Badacze zajmujący się tym zjawiskiem określają je różnymi nazwami, wskazują jego typowe cechy wraz z przedstawianiem jego przebiegu pod postacią graficznie zwizualizowanych modeli oraz zastanawiają się nad jego genezą. Celem opisanej w tekście analizy było usystematyzowanie wiedzy badaczy na temat przyczyn powstawania szumu medialnego na bazie analizy anglojęzycznej literatury przedmiotu. Jest to pierwsza tego typu analiza, zarówno na gruncie polskim (gdzie szum medialny jako samoistne zjawisko nie był do tej pory opisywany), jak i zagranicznym (gdzie jak dotąd nie dokonano systematyzacji zjawiska).


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Mateusz Penczek
Pojęcie opresji społecznej w ujęciu Ann E. Cudd
DOI: https://doi.org/10.7494/human.2021.20.1.61
61 – 74
PDF

Słowa kluczowe

przemoc |opresja społeczna |niesprawiedliwość |siły opresji |ekonomiczne siły opresji |Ann E. Cudd |psychologiczne siły opresji

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza i dyskusja definicji opresji społecznej zaproponowanej przez Ann E. Cudd. Na początku zostaną krótko scharakteryzowane wybrane sposoby rozumienia tego zjawiska w filozofii współczesnej. Następnie przedmiotem zainteresowania będą kluczowe elementy definicji opresji przedstawionej przez amerykańską autorkę. W dalszej kolejności scharakteryzowany zostanie społeczny i normatywny wymiar opresji oraz materialne i psychologiczne siły opresji. Do tych ostatnich zaliczają się takie czynniki jak przemoc i wiarygodna groźba przemocy, nierówności ekonomiczne, racjonalne wybory ofiar opresji, bezpośrednie psychologiczne szkody opresji oraz pośrednie siły opresji psychologicznej, jak np. fałszywa świadomość, czy zniekształcone pragnienia. Następnie zarysowane zostaną także najważniejsze interakcje między poszczególnymi rodzajami sił opresji. Na koniec wskazane zostaną zalety i ograniczenia omawianego ujęcia opresji.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Karolina Król
Motyw Ahaswera w twórczości Aleksandra Wata. Od figury zbiorowości do znaku jednostkowości
DOI: https://doi.org/10.7494/human.2021.20.1.75
75 – 90
PDF

Słowa kluczowe

nowoczesność |Aleksander Wat |Żyd Wieczny Tułacz |Ahaswer |notatniki Aleksander Wat |Sny sponad Morza Śródziemnego

Streszczenie

Artykuł stanowi analizę motywu Żyda Wiecznego Tułacza w twórczości Aleksandra Wata. Autorka sięga po teksty, które w dotychczasowych badaniach dotyczących tego tematu były pomijane. Ważną częścią refleksji na temat motywu Ahaswera stanowią listy do żony oraz notatnikowe zapisy poety. Postać Żyda Wiecznego Tułacza w twórczości Aleksandra Wata przechodzi drogę od figury zbiorowości do znaku losu jednostki. Ahaswer staje się jedną z figur kultury, które Wat czyta przez pryzmat swojego życia. Z czasem w twórczości Wata Ahaswer zostaje obdarzony poczuciem winy i koniecznością odpokutowania swoich grzechów. Chronologicznie ostatnie teksty podejmujące tę problematykę pozwalają na podjęcie próby interpretowania postaci Ahaswera jako figury nowoczesnej.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Gramatyka 8a
ISSN 2084-3364
Wydział Humanistyczny
30-071 Kraków