Numer 6 (2/2020)
Imaginacja
Redaktorzy: Ksenia Olkusz, Barbara Stelingowska
Spis treści
Strony
Pobierz
Joanna Jereczek-Lipińska,
Emilia Paszek
Wyobraźnia u dziecka w nauce języka obcego, czyli jak wykorzystywać naturalną potrzebę fantazjowania, używania wyobraźni i kreatywności przez dziecko na lekcjach języka obcego
DOI: 10.5281/zenodo.4400310
9 – 26
PDF

Słowa kluczowe

wyobraźnia |edukacja |kreatywność |języki obce

Streszczenie

Mając na uwadze słowa, że „wyobraźnia, twórcza odwaga, ciekawość świata, poznawcza dociekliwość – są niezbędne w rozwoju dziecka, sterują jego życiem emocjonalno-intelektualnym, a więc i marzeniami” (Dymara 2010: 13) nie sposób jest mówić o nauce i nauczaniu języków obcych nie uwzględniając tych kategorii. Lekcje języka obcego to sytuacje, gdzie szczególnie istotne są wyżej wymienione cechy, a idąc dalej tym tropem możemy wysnuć tezę, że uczniowi pozbawionemu wyobraźni (potrzebnej, by zacząć nie tylko mówić, ale „myśleć” w danym języku), odwagi (która pomaga w wyzbyciu się lęku przed popełnieniem błędu), ciekawości świata (zainteresowaniem kulturą innego kraju, obyczajami, geografią, sztuką) i poznawczą dociekliwością (która stanowi dla ucznia motywację do pogłębiania wiedzy) trudno jest uczyć się języka obcego, dlatego tak dużym wyzwaniem dla nauczyciela jest stworzyć i utrzymać na lekcji atmosferę sprzyjającą wyobraźni i kreatywności.


INFORMACJE O AUTORACH


Joanna Jereczek-Lipińska
Uniwersytet Gdański

Emilia Paszek
Uniwersytet Gdański
Karolina Janeczko
Dychotomia istnienia. Średniowieczny danse macabre jako moralizatorska wizja współistnienia życia i śmierci
DOI: 10.5281/zenodo.4400324
27 – 52
PDF

Słowa kluczowe

śmierć |średniowiecze |danse macabre |sztuka średniowieczna |filozofia śmierci

Streszczenie

W świetle badań prowadzonych od dziesięcioleci przez historyków, historyków sztuki, kulturoznawców i literaturoznawców średniowiecze jawi się wciąż jako epoka pełna sprzeczności. Sprzeczność ta widoczna jest już w samych próbach ustalenia ram czasowych epoki, które w zależności od przyjętych kryteriów badawczych można stosunkowo elastycznie kształtować od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego po odkrycie Nowego Świata przez Krzysztofa Kolumba. Historycy uwzględniają też inne doniosłe wydarzenia, jak wynalezienie druku przez Johannesa Gutenberga czy początki reformy protestanckiej (Michałowski 2012: 12), których wpływ na dzieje ludzkości był na tyle istotny, że mogą one służyć jako punkty zwrotne w procesie określania granic czasowych epoki...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Anna Leśniewska
Harmonia, polifonia czy zgrzytliwy dysonans? O samotności w Winterreise Wilhelma Müllera, Franza Schuberta i Stanisława Barańczaka
DOI: 10.5281/zenodo.4400332
53 – 70
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Barańczak |Franz Schubert |Winterreise |Podróż zimowa

Streszczenie

Rozpatrując kwestię intermedialności w sztuce, nie sposób nie pochylić się nad wyjątkowym jej przykładem, który wyłania się pod wpływem dialogowania ze sobą tekstów Winterreise Franza Schuberta i Podróży zimowej Stanisława Barańczaka. Pierwowzór stanowi jedno z dzieł będących dziedzictwem dziewiętnastowiecznej niemieckiej kultury muzycznej – cykl pieśni Winterreise, skomponowanych w 1827 roku przez Franza Schuberta do liryków Wilhelma Müllera. Jest to już od momentu powstania kompozycja znana i uznana, wielokrotnie wykonywana na scenach całego świata...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Krzysztof Ostasz
Miłość jako ruch. Fenomen uwagi w analizie miłości Jose'ego Ortegi y Gasseta
DOI: 10.5281/zenodo.4400344
71 – 83
PDF

Słowa kluczowe

Miłość |metafora |José Ortega y Gasset |ruch |zmiana

Streszczenie

Wśród licznych metafor przybliżających obraz miłości szczególną grupę stanowią te odwołujące się do zjawisk i terminologii z dziedziny nauk pozytywnych, a zwłaszcza fizyki. Na przykład Juliusz Słowacki ustami Filona wykrzykuje: „Miłość – to światło, to niebo, to życie!” (Słowacki 2019: 54). Powszechnie mówi się o chemii miłości oraz o psychologii miłości, natomiast pojęcie „miłość fizyczna” zwykle zawęża się do aktu płciowego...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet w Białymstoku
Karolina Kopańska
Zanurzenie w mieście jako remedium na pustkę w twórczości Giovanniego Agnoloniego
DOI: 10.5281/zenodo.4400364
85 – 102
PDF

Słowa kluczowe

Giovanni Agnoloni |dystopia |doświadczenie miasta |doświadczenie pustki

Streszczenie

Miasto było od wieków przedmiotem ludzkiego poznania i refleksji. Dobiesław Jędrzejczyk podkreśla, że z jednej strony było postrzegane jako dar Stwórcy, z drugiej jako świadectwo ludzkiej potęgi (Jędrzejczyk 2004: 67). Florian Znaniecki pisze o mieście jak o „pewnej całości humanistycznej, realizującej się w doświadczeniu i działaniu ludzkim” (Znaniecki 1931: IX). Mówiąc o terytorium miejskim, należy myśleć o nim jako o pewnej sferze wspólnego doświadczenia (Jędrzejczyk 2004: 11)...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Gdański
Bartosz Ejzak
Czarna Muza Antoniego Szandlerowskiego
DOI: 10.5281/zenodo.4400380
103 – 118
PDF

Słowa kluczowe

literatura |Miłość |listy |Antoni Szandlerowski |Helena Beatus

Streszczenie

Antoni Szandlerowski (1878-1911) zasłużył sobie na miano buntownika i księdza całkowicie pozbawionego pokory względem reguły dzięki skandalom, z których szczególnym echem odbiły się dwa. Pierwszy to wydanie paszkwilu wymierzonego w kler (Elenchus cleri alias choleri), drugi zaś związany był z romansem z zamężną neofitką, Heleną Beatus, adresatką zbioru listów opublikowanych po śmierci autora pod tytułem Confiteor...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki
Daria Šemberová
Monodramat jako metadramat: rozmowa w domu państwa Stein o nieobecnym panu von Goethe Petera Hacksa
DOI: 10.5281/zenodo.4400382
119 – 130
PDF

Słowa kluczowe

Peter Hacks |J.W. Goethe |Charlotte von Stein |monodramat |metadramat

Streszczenie

W połowie listopada 1976 roku władze NRD pozbawiły koncertującego wówczas w Kolonii Wolfa Biermanna wschodnioniemieckiego obywatelstwa. W odpowiedzi na jego ekspatriację trzynastu ludzi pióra, ze Stephanem Hermlinem, Heinerem Müllerem i Christą Wolf na czele, podpisało skierowany do rządu list otwarty, w którym apelowano o rehabilitację artysty. Peter Hacks nie udzielił wówczas Biermannowi swojego poparcia, a akt dokonany przez kolegów literatów potępił jako zagrażający socjalizmowi romantyczny zamach stanu (Weber 2018: 340)...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
Ewelina Głowacka
Wyobraźnia i kreacja a polityka i władza – na przykładzie prelekcji paryskich Adama Mickiewicza
DOI: 10.5281/zenodo.4400409
131 – 148
PDF

Słowa kluczowe

Adam Mickiewicz |wyobraźnia |mit |historiozofia |postkolonializm |etymologia

Streszczenie

Prelekcje paryskie to wykłady wygłaszane przez Adama Mickiewicza w latach 1840-1844 w katedrze literatur i języków słowiańskich w Collège de France. Polskiego czytelnika od oryginału dzielą niestety co najmniej trzy poważne bariery. Pierwszą jest fakt, że wykłady miały pierwotnie formę mówioną, nieraz niemalże teatralną, toteż już sam ich zapis, a więc zmiana medium, w sposób oczywisty skutkować musi uszczupleniem treści...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet w Białymstoku
Paulina Pasławska
Wokół fenomenu wirtualnych influencerów. Zarys ogólny
DOI: 10.5281/zenodo.4400412
153 – 167
PDF

Słowa kluczowe

komunikacja |Internet |nowe media |media społecznościowe |influencer |marketing opinii |wirtualny influencer

Streszczenie

XX wiek przyniósł ludzkości wiele odkryć naukowych, które na zawsze zmieniły świat i człowieka – samoloty, motoryzacja, antybiotyki czy antycząstki. Niemniej jednak XX wiek to również zapoczątkowanie wielu procesów, których rozwój i nowe efekty jesteśmy w stanie obserwować we współczesnych czasach – telewizja, komputery osobiste, sztuczne satelity czy internet. Z każdym rokiem odkrycia technologiczne w XXI wieku nabierają tempa...

Violetta Machnicka
Wyobraźnia – kultura – życie. Recenzja książki: Antoni Czyż, Rojny i gwarny blask kultury. Literacka ‘varietas’ i historyczne ‘multum’ tekstów
DOI: 10.5281/zenodo.4400422
171 – 177
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Siedleckie Towarzystwo Naukowe
Pobierz cały numer
1 – 180
PDF
Ośrodek Badawczy
Opoczyńska 39/9
ISSN 2719-8278
Facta Ficta
54-034 Wrocław