Numer 62 (3/2021)
„Małe media”. Lokalność a wyzwania nowoczesnej komunikacji
Redaktor: Monika Worsowicz
Spis treści
Strony
Pobierz
Beata Grochala
Sport lokalny w mediach regionalnych
DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.01
7 – 19
PDF

Słowa kluczowe

media regionalne |prasa lokalna |telewizja regionalna |sport w mediach

Streszczenie

Media regionalne powinny spełniać liczne funkcje (m.in. informacyjną, opiniotwórczą, integrującą) wobec społeczności lokalnej. To dzięki nim mieszkańcy danego obszaru zdobywają wiedzę o aktualnych wydarzeniach w wymiarze regionu ze wszystkich dziedzin życia. Szczególną sferę stanowi sport – informacje o rozgrywkach na szczeblu regionalnym pojawiają się bowiem tylko w mediach lokalnych. W artykule dokonano analizy zawartości dwóch łódzkich mediów (prasa drukowana i telewizja) pod kątem obecności informacji o lokalnych rozgrywkach sportowych.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki

Zbigniew Gruszka
Portal społecznościowy jako narzędzie do promowania informacji regionalnych –na przykładzie profili Facebook TVP Łódź, Radia Łódź i „Expressu Ilustrowanego”
DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.02
21 – 39
PDF

Słowa kluczowe

media społecznościowe |informacje regionalne |promocja |portal społecznościowy

Streszczenie

Celem autora była ocena działań na profilach Facebook trzech redakcji mediów regionalnych – TVP 3 Łódź, Radia Łódź oraz dziennika „Express Ilustrowany” w zakresie umieszczania lokalnych i regionalnych informacji oraz próba ilościowego określenia i porównania tej działalności. Zastosowano analizę zawartości profilu na Facebooku, którą przeprowadzono w ciągu jednego miesiąca (1 marca–31 marca 2018 roku).


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki

Stanisława Kurek-Kokocińska
Media w małej miejscowości na przykładzie biuletynu samorządowego i serwisu parafialnego
DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.03
41 – 63
PDF

Słowa kluczowe

media cyfrowe |funkcje mediów |„Wiadomości Lutomierskie. Informacyjny Biuletyn Samorządowy” |parafia rzymskokatolicka w Lutomiersku

Streszczenie

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty komunikowania społecznego w obrębie małej miejscowości za pośrednictwem publicznie dostępnych mediów cyfrowych. Badaniem objęto periodyk „Wiadomości Lutomierskie. Informacyjny Biuletyn Samorządowy” (dostępny w serwisie www Urzędu Gminy Lutomiersk, powiat pabianicki, woj. łódzkie: 2017–2020) oraz serwis internetowy rzymskokatolickiej Parafii w Lutomiersku (Dekanat Konstantynowski). Metodą analizy jakościowej ustalono zawartość mediów, wyodrębniono ich cechy, a następnie określono spełniane funkcje. Wykazano, że całokształt treści „Wiadomości Lutomierskich” odzwierciedla funkcjonowanie gminy i jej społeczności. W cyklu dwumiesięcznym mieszkańcy otrzymują pakiet informacji o różnych aspektach życia na tym terenie. Serwis parafialny uwzględnia tematy dotyczące parafian, życia chrześcijańskiego i społeczności Lutomierska. Badane media pełnią rozmaite funkcje, które są uwarunkowane dziedzinami działania ich właścicieli i twórców.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki

Magdalena Przybysz-Stawska
„Wiadomości – 43 bis” w latach 1989–2014 jako przykład periodyku lokalnego
DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.04
65 – 97
PDF

Słowa kluczowe

prasa |prasa lokalna |„Wiadomości – 43 bis” |Bernard Cichosz |Konstantynów Łódzki

Streszczenie

Prasa lokalna pełni istotne funkcje, nie tylko informując mieszkańców danego miasta o sprawach im bliskich, ale również realizuje idee regionalizmu poprzez promocję „małej ojczyzny”, integruje daną społeczność i stanowi swego rodzaju odzwierciedlenie życia ludzi zamieszkujących określone terytorium. Celem artykułu jest prezentacja jednego z periodyków lokalnych – czasopisma „Wiadomości – 43bis” i próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: jak w latach 1989–2014 zmieniał się analizowany periodyk? Co stanowiło o jego sile, a co świadczyło o słabości? Czy realizował on funkcje przypisywane tego typu prasie, wpisując się w definicję pism lokalnych? Jakie elementy sprawiły, że utrzymał się na wymagającym rynku prasowym, w którym reguły zdają się dyktować nie tylko sami odbiorcy, ale i silne, o ugruntowanej pozycji, koncerny medialne, inwestujące również w rynek prasy regionalnej? Praca stanowić może przyczynek do dalszych badań w zakresie prasy regionu łódzkiego.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki

Agnieszka Szurek
Saga założycielska „Bogorii” –gazety samorządowej z Grodziska Mazowieckiego
DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.05
99 – 115
PDF

Słowa kluczowe

prasa lokalna |krytyka retoryczna |motyw fantazjowania |saga |retoryczna wizja |Grodzisk Mazowiecki |Bogoria |prasa samorządowa

Streszczenie

Pojęcia sagi i retorycznej wizji są elementem metody krytyki retorycznej „motywu fantazjowania” przedstawionej przez Ernesta Bormanna. Saga jest nieustannie rozwijaną opowieścią o dokonaniach jednostki, grupy lub instytucji, wyjaśniającą jej miejsce w świecie, cel istnienia i sposób działania.

Artykuł jest próbą przedstawienia sagi budowanej wokół gazety „Bogoria”, ukazującej się w Grodzisku Mazowieckim od 1992 roku. „Bogoria” jest bezpłatnym miesięcznikiem wydawanym przez lokalne Centrum Kultury. Analizowany materiał pochodzi z wydań jubileuszowych – setnego i dwusetnego numeru, z numerów z okazji dziesięciolecia, dwudziestolecia i dwudziestopięciolecia czasopisma. Są to przede wszystkim artykuły i manifesty, w których redaktorzy starają się określić, czym ich zdaniem powinna być lokalna gazeta i jakie funkcje powinna pełnić w społeczności. Artykuł omawia przemianę sagi „Bogorii” od modelu społeczno-moralnego do społecznego.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Edyta Żyrek-Horodyska
Idea slow travel a rozwój reportażu podróżniczego. O intermedialnym projekcie Out of Eden Walk Paula Salopka
DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.06
117 – 134
PDF

Słowa kluczowe

reportaż |Paul Salopek |Out of Eden Walk |wolne dziennikarstwo |konwergencja mediów

Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu intermedialnego projektu dziennikarskiego pn. Out of Eden Walk autorstwa amerykańskiego reportera Paula Salopka. Projekt ten, którego fundamentem jest dziennikarska rzetelność i pogłębiony ogląd rzeczywistości, wpisuje się w ramy popularnych w ostatnich latach nurtów, takich jak slow journalism oraz slow travel. W zamierzeniu Salopka Out of Eden Walk stanowi alternatywę dla opierających się na szybkości przekazu mediów masowych oraz dla coraz bardziej umasowionego podróżopisarstwa. Celem szkicu jest pokazanie, w jaki sposób Salopek wykorzystuje mechanizmy konwergencji mediów do stworzenia intermedialnego przekazu dziennikarskiego, dystrybuowanego przy pomocy zróżnicowanych platform komunikacyjnych uwzględniających potencjał zarówno nowych, jak i tradycyjnych mediów.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pobierz cały numer
1 – 134
PDF
Acta Universitatis Lodziensis
Uniwersytet Łódzki
ISSN 1505-9057
Folia Litteraria Polonica
Wydział Filologiczny
e-ISSN 2353-1908