Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Społeczne
25 (2/2019)

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów do numeru specjalnego Serii Społecznej Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęconego miastom (w różnych aspektach – społecznych, gospodarczych, kulturowych czy politycznych). Szczegółowe informacje nt. wymagań redakcyjnych: https://doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty/nauki-spoleczne

Teksty proszę przysyłać do 31 stycznia 2019 roku. Przygotowywane artykuły nie powinny przekraczać arkusza wydawniczego (40 000) oraz być przygotowane zgodnie z opisanymi normami (brak dostosowania się do tych zaleceń może skutkować odrzuceniem tekstu). Każdy z tekstów będzie poddawany procedurze recenzenckiej oraz ocenie merytorycznej, na podstawie których będą zapadać decyzje o dopuszczeniu tekstu do druku. Planowany termin publikacji to jesień 2019 r.

„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Seria Społeczna” są czasopismem punktowanym: lista B – 5 pkt.