Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
7/2023

BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA
NUMER 7/2023

Redakcja czasopisma „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru 7/2023.

„Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” jest recenzowanym czasopismem naukowym, prezentującym na swoich łamach rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka
w środowisku pracy. Czasopismo ma interdyscyplinarny charakter – popularyzuje dziedziny wiedzy, obejmujące nauki techniczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne. Poruszane w nim zagadnienia dotyczą przede wszystkim: możliwości psychofizycznych człowieka w środowisku pracy, podstawowych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników (w tym skutków tych zagrożeń oraz sposobów ich eliminowania lub minimalizowania) oraz prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony pracy.

„Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” jest wydawane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Dociera do instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni i laboratoriów, specjalistów ds. bhp i ergonomii, służby medycyny pracy, biur projektowych i konstrukcyjnych oraz do pracodawców i pracowników. W 2005 r. zostało wyróżnione nagrodą im. Haliny Krahelskiej.
 
Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – ma 20 punktów. Jest indeksowany w bazach BazTech, PBN, CEEOL i ARIANTA. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.ciop.pl/ w zakładce „Oferta”.

Teksty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres bpredakcja@ciop.pl z uwzględnieniem wymagań formalnych, umieszczonych na stronie czasopisma, w pliku „Wytyczne dla Autorów tekstów”.

Termin nadsyłania artykułów do numeru 7/2023 – 5 maja 2023 roku.