Elektroniczne Archiwum Romana Ingardena to udostępnione w Internecie, opracowane typologicznie i merytorycznie materiały archiwalne dotyczące nieznanych prac naukowych wybitnego polskiego humanisty oraz jego korespondencji z przedstawicielami kultury i nauki z Polski i z zagranicy. Elektroniczne Archiwum powstało dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji projektu badawczego programu DIALOG pt. „Elektroniczne Archiwum Romana Ingardena. Nieznana korespondencja i prace naukowe wybitnego polskiego humanisty”.

Zasadniczym celem Archiwum jest przywrócenie polskiej oraz zachodniej kulturze i nauce korespondencji i niepublikowanych dotychczas prac naukowych Romana Ingardena przez włączenie ich po raz pierwszy do światowego obiegu naukowego. Spuścizna filozoficzna Ingardena w pewnej części należy już do nauki światowej. Natomiast bogata korespondencja filozofa w bardzo niewielkim stopniu została jak dotąd udostępniona polskiemu i zagranicznemu odbiorcy.

Archiwum stanowi efekt intensywnych, długoletnich prac badawczych, archiwizacyjnych, dokumentacyjnych i merytorycznych polegających między innymi na odnalezieniu, zgromadzeniu, opracowaniu, przetłumaczeniu i zdigitalizowaniu korespondencji Ingardena. Projekt ten nie został w pełni zakończony. Planowana jest systematyczna i ciągła rozbudowa Archiwum.

Okolicznością niezmiernie ważną dla zainicjowania nowych studiów nad nieznaną dotychczas spuścizną filozofa i dla uruchomienia Archiwum jest zbliżająca się pięćdziesiąta rocznica śmierci Ingardena, przypadająca w 2020 roku. Zależy nam na tym, aby rozwijany przez nas projekt służył upowszechnieniu i umiędzynarodowieniu myśli wybitnego polskiego humanisty, zwiększeniu rozpoznawalności jego osiągnięć, otwarciu nowych perspektyw badawczych dotyczących jego działalności oraz uhonorowaniu wkładu uczonego w filozofię, kulturę i naukę polską oraz światową.

Przygotowanie, uruchomienie i prowadzenie Elektronicznego Archiwum Romana Ingardena nie byłoby możliwe bez wsparcia i współpracy ze strony głównych spadkobierców Romana Witolda Ingardena, reprezentowanych przez prof. dra hab. Krzysztofa Ingardena – za co w imieniu polskiego środowiska naukowego serdecznie dziękujemy.

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena
Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
I piętro, pokój 43

e-mail: ingarden.archive@uj.edu.pl
http://ingarden.archive.uj.edu.pl/


Przejdź do konferencji