Ogólnopolska konferencja naukowa "Przeszłość, pamięć i historia"

5-6 grudnia 2020 roku

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

 

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. „Domeną literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zobiektywizowana wizja historii” – pisze Elżbieta Rybicka. Z kolei W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Ujęcie w tym dyskursie przeszłości może być tu pomostem między narracją historyczną a funkcjonowaniem pamięci. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Pamięć jest także miejscem, tym szczególniejszym, że budującym przestrzeń spotkań rozmaitych czasów, doświadczeń czy tożsamości. Mając to na uwadze organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia refleksji nad m.in. problematyką taką jak: kultura i sztuka a pamięć, historia, przeszłość (literatura, film, seriale, komiks, gry wideo, sztuki plastyczne, muzyka); przeszłość jako inspiracja; historia i pamięć; narracje historyczne; miejsca pamięci (archiwa, pomniki, organizacje); dyskursy pamięci; niepamięć (amnezja, anamneza, wyparcie, manipulacja faktami); historia i polityka; pamięć i polityka; pamięć zbiorowa i jednostkowa; postpamięć i aspekty traumy; pamięć miejsc (widmontologia); edukacja a pamięć; historia i (nie)pamięć jako narzędzia konstytuowania świadomości zbiorowej i/ lub narzędzia propagandowe; narracje wspomnieniowe; biografie i autobiografie; rekonstrukcje pamięci historycznej (bractwa rycerskie, grupy rekonstrukcyjne); rytuały; pamięć, przeszłość a religijność; aspekty filozoficzne; subwersywne narracje historyczne, kobieca historia i herstory; historia życia codziennego (historia ubioru, historie miast, historie klas społecznych, historia zbrodni); historia i mit; cielesność, ciało i historia; historia a emancypacje; wyparcie a historia/ przeszłość. Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, w tym np. studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

 

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pph.konferencja@gmail.com mija 22 listopada 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

 

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://pphkonferencja.wordpress.com/