Numer 5 (1/2014)
Redaktor: Monika Makowska


Spis treści
Strony
Pobrań
Wojciech Ligęza
Muzyka w wierszach Kazimierza Wierzyńskiego
13 – 27
PDF (126)

Słowa kluczowe

poezja polska XX wieku, korespondencje sztuk, literatura a muzyka

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest obecność muzyki w wierszach Kazimierza Wierzyńskiego. Mimo iż odniesienia do tej gałęzi sztuki pojawiają się w obrębie całej twórczości poety, ich rozkład pozostaje nierównomierny, a relacja poezja – muzyka ulega licznym przemianom.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Mateusz Antoniuk
„...z zimnego popiołu, z ciałem płonącym...”. O grze tropów w wierszach Jarosława Iwaszkiewicza
29 – 40
PDF (178)

Słowa kluczowe

Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Kwatkowski, Inne życie

Streszczenie

Artykuł stanowi „rozbudowany przypis”, dialog z wybitnym studium analityczno-interpretacyjnym Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego Jerzego Kwiatkowskiego. Analizie zostają poddane dwa przypadki, w których autor artykułu polemizuje z postawionymi przez Kwiatkowskiego tezami.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katarzyna Michałkiewicz
Karpaty Wschodnie Kazimierza Wierzyńskiego
41 – 57
PDF (194)

Słowa kluczowe

Kazimierz Wierzyński, Karpaty Wschodnie

Streszczenie

Podkarpacie, rodzinne strony Kazimierza Wierzyńskiego, zajmuje ważne miejsce w całej jego twórczości, począwszy od debiutanckiego tomu, a skończywszy na zbiorze opracowanym na krótko przed śmiercią. Burzliwe losy poety, żołnierza i emigranta, bezpowrotnie wyrwanego w młodym wieku z krainy dzieciństwa, sprawiły, iż niejednokrotnie jego utwory pobrzmiewały nutą nostalgii i rozpaczliwej tęsknoty.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Owsikowska
Wybrane audycje radiowe Dziennikiem oświetlone. Jana Lechonia praca dla Radia Wolna Europa
59 – 67
PDF (110)

Słowa kluczowe

Jan Lechoń, Radio Wolna Europa, dziennik

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest działalność publicystyczna wybitnego przedstawiciela grupy Skamandra, Jana Lechonia. Podczas siedemnastu lat spędzonych na emigracji poeta angażował się w rozmaite przedsięwzięcia kulturalne, w tym
w przygotowywanie audycji dla Radia Wolna Europa. Ambiwalentne nastawienie do tego zajęcia jest widoczne w notatkach zamieszczonych w jego Dzienniku.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kinga Karska
Recepcja twórczości poetek z kręgu Skamandra w liryce wokalnej polskich kompozytorów dwudziestolecia międzywojennego
69 – 77
PDF (168)

Słowa kluczowe

Karol Szymanowski, pieśni, Feliks Nowowiejski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Streszczenie

Polscy kompozytorzy okresu dwudziestolecia międzywojennego często sięgali do tekstów współczesnych im poetów. Przykładem tego są przedstawione w artykule dwa cykle pieśni do wierszy poetek z kręgu Skamandra – Rymy dziecięce Karola Szymanowskiego, wykorzystujące twórczość Kazimiery Iłłakowiczówny, oraz Róże dla Safo Feliksa Nowowiejskiego, do których słów dostarczyły liryki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Karolina Koprowska
„Tuwim w spódnicy”? Poetyka Skamandra w twórczości Zuzanny Ginczanki
79 – 89
PDF (170)

Słowa kluczowe

Zuzanna Ginczanka, Tuwim w spódnicy, Skamander

Streszczenie

Twórczość Zuzanny Ginczanki, pomimo nadanego poetce przez Adama Ważyka przydomka „Tuwima w spódnicy”, który akcentuje rolę poetyki Skamandra w kształtowaniu się artystycznego wyrazu jej dzieł, wykracza ponad bezkrytyczne naśladownictwo. Ginczanka jawi się jako twórczyni z jednej strony pozostająca pod wpływem skamandryckim, z drugiej silnie zaznaczająca swoją indywidualność.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Paulina Stachula
Mityzacja przestrzeni miejskiej Krakowa i Paryża w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
91 – 107
PDF (113)

Słowa kluczowe

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, mityzacja przestrzeni, Kraków, Paryż

Streszczenie

W artykule autorka analizuje mityzację przestrzeni w wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zabiegowi temu poddane zostały dwa miasta szczególnie bliskie poetce – Kraków oraz Paryż.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Cichy
Czas i historia w późnej poezji Kazimierza Wierzyńskiego
109 – 118
PDF (151)

Słowa kluczowe

Kazimierz Wierzyński, tożsamość, czas, historia

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest kategorii czasu i historii w późnej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego. Poeta, poruszając tę problematykę, tworzy nowy rodzaj tożsamości, tak zwaną tożsamość historyczną, zamkniętą w obszarze pamięci ludzkiej, na którą składają się kultura, rzeczywistość historyczna oraz czas jednostkowy, czyli historia indywidualna.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Joanna Parniewska
Parodystyczne gry kiczem i wrażliwość kampowa w Jarmarku rymów Juliana Tuwima
119 – 135
PDF (235)

Słowa kluczowe

Julian Tuwim, kicz, kamp, Jarmark rymów

Streszczenie

W artykule autorka analizuje zbiór humorystycznych utworów Juliana Tuwima Jarmark rymów pod kątem estetyki kampu i twórczego wykorzystania kategorii kiczu. Proponuje w ten sposób ponowne odczytanie „niskiej” twórczości poety, obecnej od początku w jego artystycznym dorobku.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Małgorzata Mosakowska
Dalekowschodnie inspiracje tomu Pocałunki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
137 – 151
PDF (271)

Słowa kluczowe

estetyka japońska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, haiku, miniatura

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest dalekowschodnim inspiracjom w twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, głównie podobieństwom jej wierszy do japońskich haiku. Autorka poddaje interpretacji liryki z tomu Pocałunki, który ukazał się w 1926 roku.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Monika Makowska
Twórczość poetycka pierwszego ułana II Rzeczypospolitej w okresie legionowym
153 – 163
PDF (152)

Słowa kluczowe

Bolesław Wieniawa-Długoszowski, piosenka, Legiony, ułan

Streszczenie

W artykule autorka omawia poetycką twórczość legendarnej postaci okresu dwudziestolecia międzywojennego, zaprzyjaźnionego z twórcami kręgu Skamandra generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, pochodzącą z okresu
legionowego, czyli z lat 1913–1918. Były to głównie słowa okolicznościowych piosenek, śpiewanych na popularne melodie i niestroniących od dosadnego, „wojskowego” języka.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 170
PDF (264)