Numer 18 (3/2017)
Redaktorzy: Karolina Blecharczyk, Iga Łomanowska, Arkadiusz Nyzio, Maria Katarzyna Popek, Krzysztof Popek, Jerema Słowiak


Spis treści
Strony
Pobrań
Anna Pochylska
„Humanizacja wojny”? Ograniczanie możliwości użycia niektórych broni w konflikcie zbrojnym w kontekście norm etycznych
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.18.01
7 – 24
PDF (82)

Słowa kluczowe

etyka, międzynarodowe prawo humanitarne, prawo konfliktów zbrojnych, automatyka i robotyka, technologie wojskowe

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie ograniczeń w stosowaniu wybranych środków prowadzenia działań w konfliktach zbrojnych na gruncie prawa międzynarodowego, u podstaw których leżą normy etyczne. W opracowaniu przeprowadzono analizę dopuszczalności użycia siły między państwami w świetle różnych podejść i teorii w nauce o stosunkach międzynarodowych. Przedstawione zostały uregulowania prawne wprowadzające restrykcje w wykorzystaniu z pewnych narzędzi walki. Ponadto, opisano problemy oraz wątpliwości natury moralnej związane z rozwojem nowoczesnych technologii wojskowych, opierających swe działanie na zdobyczach z dziedziny automatyki i robotyki, które dotyczą w szczególności próby wyeliminowania z pola walki czynnika ludzkiego.

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Karolina Wanda Olszowska
Przyjaciel Ameryki, sojusznik Rosji? Zawiłości tureckiej polityki zagranicznej
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.18.02
25 – 39
PDF (82)

Słowa kluczowe

Stany Zjednoczone, Turcja, Rosja, Recep Tayyip Erdoğan, stosunki międzynarodowe, Bliski Wschód

Streszczenie

Wielu Europejczyków zdało sobie sprawę ze znaczenia Republiki Turcji dopiero wtedy, gdy nastał kryzys migracyjny, ale Turcja od wieków pełniła ważną rolę na Bliskim Wschodnie. Imperium Osmańskie, a później Republika Turcji były bramą między Wschodem i Zachodem. Z tego strategicznego położenia od początku dwudziestego wieku zdawały sobie sprawę światowe mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone czy Rosja. Od zakończenia II wojny światowej walczyły one o wpływy na tym terytorium. Przez długi czas przewagę miały Stany Zjednoczone, jednak nawet wtedy nie był to sojusz bez rys. Obecnie Turcja również balansuje pomiędzy tymi dwoma mocarstwami. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan jest zręcznym politykiem, próbującym wzmocnić pozycję Turcji w regionie.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Historyczny
Bartłomiej Rusin
Niemiecki eksport broni do Bułgarii w okresie od sierpnia 1938 do lutego 1941 roku
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.18.03
41 – 59
PDF (83)

Słowa kluczowe

handel bronią, II wojna światowa na Bałkanach, historia Bułgarii, stosunki bułgarsko-niemieckie

Streszczenie

W artykule omawiana jest kwestia niemieckich dostaw uzbrojenia do Bułgarii od 1 sierpnia 1938 roku do 1 marca 1941 roku. W tym okresie Bułgaria, dzięki udzielonym przez Berlin kredytom, dokonała znacznych zakupów różnego rodzaju uzbrojenia, przygotowując się do realizacji swoich celów rewizjonistycznych w postaci odzyskania utraconych po I wojnie światowej terytoriów. Dostawy niemieckiej broni nie pozwoliły na uzupełnienie braków i uzyskanie przez Bułgarię statusu znaczącej siły militarnej na Bałkanach. Stanowiły one za to ważne narzędzie umacniania wpływów Berlina w tym bałkańskim państwie, co skutkowało ostatecznie przyłączeniem się Bułgarii do koalicji państw „Osi” na początku 1941 roku.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Michał Brodecki
Wybrane problemy interpretacyjne zasiłku dla bezrobotnych
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.18.04
61 – 79
PDF (81)

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo socjalne, zasiłek dla bezrobotnych, społeczne świadczenia pieniężne, odpowiednia praca, wystarczające kwalifikacje

Streszczenie

Artykuł przedstawia najważniejsze problemy interpretacyjne jednego z podstawowych społecznych świadczeń pieniężnych, stanowiącego element bezpieczeństwa socjalnego – zasiłku dla bezrobotnych. W tekście omówiono najpowszechniejsze przesłanki nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, tj. zarejestrowanie we właściwym powiatowym urzędzie pracy oraz brak propozycji odpowiedniej pracy dla bezrobotnego. Artykuł podzielony został na cztery części – wstęp, omówienie przesłanki zarejestrowania we właściwym powiatowym urzędzie pracy, omówienie przesłanki braku propozycji odpowiedniej pracy dla bezrobotnego oraz zakończenie.

Afiliacja

Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa
Marcin Adamczyk
Wyznaczniki ewolucji chińskiej polityki zagranicznej zawarte w Białej Księdze Obrony (2014)
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.18.05
81 – 101
PDF (90)

Słowa kluczowe

Chiny, Biała Księga Obrony, Azja i Pacyfik, ewolucja polityki zagranicznej

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest analiza przejawów zmiany zachodzącej w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, które znajdują się w „Białej Księdze” wydanej w 2015 roku. Autor zamierza uzupełnić krajowe badania i przybliżyć czytelnikom treść oraz funkcje ostatniej edycji chińskiej strategii bezpieczeństwa, a także wskazać i objaśnić przejawy rosnącej asertywności polityki Pekinu. Ponadto opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat rosnących nakładów na obronność w Chinach, z uwzględnieniem zadań, jakie Pekin stawia przed swoimi siłami zbrojnymi, oraz zapowiadanych kierunków ich modernizacji. Nie bez znaczenia jest również analiza chińskiej perspektywy otoczenia międzynarodowego i znaczenia zasady nieingerencji w polityce zagranicznej ChRL.

Afiliacja

Uniwersytet Wrocławski / Instytut Studiów Międzynarodowych
Olesia Tkachuk
Specjalna misja monitorująca OBWE na Ukrainie – cele i problemy w ich realizacji
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.18.06
103 – 126
PDF (123)

Słowa kluczowe

konflikt, OBWE, misja monitorująca, Ukraina

Streszczenie

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) uważana jest za największe ugrupowanie regionalne zajmujące się utrzymywaniem światowego porządku pokojowego. Realizując swoje zadania, OBWE odwołuje się między innymi do takiego narzędzia, jak operacje pokojowe. Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, przeprowadzono szereg tego typu misji w byłej Jugosławii, Gruzji, Estonii, Mołdawii, na Łotwie, w Tadżykistanie itp. Po wybuchu konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy na prośbę rządu ukraińskiego misję OBWE ustanowiono także w Donbasie. Celem artykułu jest analiza zadań specjalnej misji monitorującej OBWE na Ukrainie (SMM), ich realizacji oraz pojawiających się przy tym problemów oparta na sprawozdaniach i codziennych raportach. Po jej przeprowadzeniu autorka odpowiada na pytanie o znaczenie SMM dla przywrócenia pokoju i stabilności we wschodnich obwodach Ukrainy.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Pobierz cały numer
1 – 132
PDF (61)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-9213
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
spoleczneznuj@gmail.com
p-ISSN 2299-2383