Numer 14 (1/2017)
Redaktorzy: Bartłomiej Jałocha, Arkadiusz Nyzio


Spis treści
Strony
Pobrań
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - abstrakty
7 – 172
PDF (81)
Marta Maślanka
Substytucja octanów allilowych nukleofilami fosforowymi oraz zawierającymi atom fosforu
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.14.01
173 – 186
PDF (14)

Słowa kluczowe

związki wielofunkcyjne, chemia fosforoorganiczna, reakcja Mority-Baylisa-Hillmana, metody syntetyczne, karboaniony

Streszczenie

Celem projektu było zbadanie reaktywności wybranych octanów allilowych w substytucji nukleofilami fosforowymi lub karboanionami zawierającymi atom fosforu. W reakcji zastosowano fosforyn trietylowy, fosfonooctan trietylowy oraz metylenobisfosfonian tetraetylowy. Produktami były α,β-nienasycone estry zawierające grupę lub grupy fosfonianowe, dla których następnie przeprowadzono hydrolizę do form kwasowych z użyciem bromotrimetylosilanu. W wyniku tego otrzymano szereg związków wielofunkcyjnych, których struktury poddano charakterystyce technikami spektroskopowymi. W przypadku związków polikarboksylowych napotkano trudności z wydzieleniem oczekiwanych produktów.

Afiliacja

Politechnika Wrocławska / Wydział Chemiczny
Anna Laska-Leśniewicz
Biomateriały stosowane w inżynierii tkankowej do regeneracji tkanek
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.14.02
187 – 196
PDF (14)

Słowa kluczowe

polimery biodegradowalne, inżynieria tkankowa, biomateriały, rusztowania tkankowe, regeneracja tkanek

Streszczenie

Inżynieria tkankowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, rozwijającą się bardzo intensywnie w ostatnich kilkunastu latach. Nowe sposoby leczenia uszkodzonych tkanek i narządów są nieustannie poszukiwane. Rusztowania tkankowe do hodowli komórki pacjenta wydają się przełomowym rozwiązaniem, mającym ogromne możliwości wdrożeniowe w medycynie regeneracyjnej. Aktualnie bada się różnorodne porowate struktury wspierające adhezję, różnicowanie i proliferację komórek. Dobór odpowiedniego biomateriału, na którym będzie się rozwijać nowa tkanka pacjenta, jest jednym z kluczowych zagadnień w trakcie projektowania nowoczesnego rusztowania tkankowego i całego procesu leczenia. Spośród licznej grupy biomateriałów stosowanych do wytwarzania trójwymiarowych skafoldów na szczególną uwagę zasługują biodegradowalne polimery, takie jak polilaktyd (PLA), poliglikolid (PGA), kopolimer polilaktyd-glikolid (PLGA), polikaprolakton (PCL), chityna, kolagen oraz bioaktywna ceramika – trójfosforan wapnia (TCP) i hydroksyapatyt (HAp). Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przeglądu literaturowego dotyczącego biomateriałów wykorzystywanych do wytwarzania trójwymiarowych rusztowań tkankowych do hodowli komórkowej. Stosowane materiały podzielono na trzy grupy – polimery, ceramikę i metale – z uwzględnieniem aktualnie panujących trendów.

Afiliacja

Politechnika Łódzka / Wydział Mechaniczny
Pobierz cały numer
1 – 198
PDF (11)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-3827
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyscisle@gmail.com
p-ISSN 2084-977X