Numer 13 (2/2016)
Redaktorzy: Iga Łomanowska, Ewa Modzelewska


Spis treści
Strony
Pobrań
Helena Zwinczewska,
Daria Zwinczewska,
Justyna Domka,
Patryk Ryniak
Postawy i zwyczaje studentów medycyny w Polsce związane z samoleczeniem lekami OTC
7 – 20
PDF (23)

Słowa kluczowe

leki dostępne bez recepty, leki OTC, samoleczenie, studenci

Streszczenie

Wstęp: Leki dostępne bez recepty (OTC) są bezpośrednio sprzedawane konsumentowi. Są one szeroko dostępne i uznawane za stosunkowo bezpieczne. Zgodnie z dostępnymi badaniami samoleczenie jest częstą praktyką we współczesnym społeczeństwie.

Cel: Zbadanie częstości stosowania leków OTC wśród studentów medycyny w Polsce.

Materiały i metody: Studenci wypełniali ankietę zaprojektowaną przez autorów. Dla wygody respondentów była ona udostępniona online. Studenci byli pytani o dane podstawowe oraz o zwyczaje dotyczące stosowania leków OTC. Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu programu Statistica 10.0 (StatSoft Poland).

Wyniki: Ankieta zaprojektowana przez autorów została wypełniona przez 777 studentów (w tym 67,57% kobiet) z sześciu polskich uniwersytetów medycznych. Liczba respondentów z poszczególnych lat studiów była zbliżona, a średni wiek grupy badanej wyniósł 22,54 ±1,89. W skali od 0 do 10, gdzie 10 odzwierciedlało najlepszy możliwy stan zdrowia, studenci ocenili swój stan na 8,01 ±1,74. Aż 97,68% studentów potwierdziło stosowanie leków OTC w ostatnich 12 miesiącach. Ponad 60% podało, że samoleczenie jest ich pierwszym wyborem przy wystąpieniu problemów zdrowotnych. Przyjmowanie leków OTC było istotnie częstsze wśród kobiet (p<0,05). Zdaniem studentów czynnikami najsilniej wpływającymi na częstość stosowania leków OTC są: łatwa dostępność, zachęcające reklamy oraz satysfakcjonujące efekty terapeutyczne. Interesujący jest fakt, że tylko 5,41% studentów uznało takie leczenie za wysoce skuteczne. Najczęstszymi przyczynami stosowania leków bez recepty były niemigrenowe bóle głowy (60,62%), przeziębienie (54,18%) i bóle menstruacyjne u kobiet (71,81%). Aż 99,49% studentów było świadomych, że leki OTC mogą powodować niebezpieczne działania niepożądane. Mimo to 88,29% nigdy nie konsultuje się z lekarzem przed zakupem nowego leku OTC, bez istotnych statystycznie różnic pomiędzy poszczególnymi latami studiów. Co więcej, ponad 20% studentów potwierdziło łączenie leków OTC z alkoholem. Czynniki takie jak subiektywna ocena stanu zdrowia, wiek i wielkość miasta nie korelowały istotnie z ilością przyjmowanych leków OTC.

Wnioski: Przyjmowanie leków dostępnych bez recepty przez studentów medycyny jest częste i nie ma związku z ich subiektywną oceną stanu zdrowia. Stosunkowo wielu studentów łączy leki OTC z alkoholem. W razie problemów zdrowotnych studenci leczą się bez konsultacji z lekarzem. Wydaje się, że pomimo świadomości możliwych skutków ubocznych studenci nie przekładają tej wiedzy na praktykę, co może wzbudzać niepokój.

Afiliacja

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Collegium Medicum
Maciej Miąsko,
Monika Łukasiewicz
Wyniki produkcyjne i wydajność rzeźna gołębi utrzymywanych w systemie klatkowym
21 – 33
PDF (23)

Słowa kluczowe

gołąb, wyniki produkcyjne, wydajność rzeźna, system klatkowy

Streszczenie

Praca obejmuje badania wstępne nad wykorzystaniem mieszańców różnych ras gołębi mięsnych do chowu klatkowego w polskich warunkach klimatycznych. Zwierzęta utrzymywane były od marca do listopada na zewnątrz pomieszczenia, pod dachem. Celem badań była analiza wyników produkcyjnych oraz wydajności rzeźnej 28-dniowych gołębi mieszańców różnych ras, utrzymywanych w systemie klatkowym. Materiał badawczy stanowiły ptaki siedmiu ras krzyżowane między sobą i jedno kojarzenie czystorasowe. W wyniku badań stwierdzono, że grupa mieszańców giant homer x king osiągnęła najwyższą masę ciała – 729,5 g na koniec odchowu (28. dzień). Średnia masa ciała wszystkich ocenianych gołębi wynosiła 623,69 g, natomiast średnia masa tuszki patroszonej 415,94 g. Po 28 dniach odchowu wydajność rzeźna mieszańców gołębi była zbliżona i wynosiła około 67%.

Afiliacja

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Wydział Nauk o Zwierzętach
Berenika Kuna
Osobowość a reakcja na płacz dziecka (abstrakt)
35 – 36
PDF (22)

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Collegium Medicum
Pobierz cały numer
7 – 38
PDF (29)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-3827
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyscisle@gmail.com
p-ISSN 2084-977X